Polisi Preifatrwydd


Hafan > Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Atlas y Gymraeg

Rydym yn ymrwymo i gydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â phreifatrwydd a chyfrinachedd data personol, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth amdanoch. Os byddwch yn cysylltu â ni, fel y gwahoddir chi i wneud hynny ar y wefan, yr unig ddefnydd a wnawn o’ch manylion cyswllt fydd er mwyn ateb eich cwestiwn. Ni fyddwn yn datgelu eich enw i neb arall.

Byddwn yn cadw â holl ofynion egwyddorion diogelu data, sy’n datgan bod rhaid i unrhyw wybodaeth bersonol a gawn gennym amdanoch chi:

  1. Gael ei ddefnyddio yn gyfreithlon, yn deg ac mewn ffordd dryloyw.
  2. Fod wedi'i gasglu yn unig at ddibenion dilys yr ydym wedi'u hesbonio'n eglur i chi ac nad ydynt wedi'u defnyddio mewn unrhyw ffordd sy'n anghydnaws â'r dibenion hynny.
  3. Fod yn berthnasol i'r dibenion yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt ac yn gyfyngedig i'r dibenion hynny yn unig.
  4. Fod yn gywir ac mor ddiweddar a phosib.
  5. Yn cael ei gadw cyn belled ag y bo ei angen yn unig, at y dibenion yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt.
  6. Yn cael ei gadw'n ddiogel.

Ein manylion cyswllt:

Enw: Huw Prys Jones

post@atlasygymraeg.cymru

Rhif ffôn: 01492 643312

Dyddiad 8.4.2023