Gwasanaethau


Hafan > Mwy o wybodaeth > Gwasanaethau

Mae’r wybodaeth a gasglwyd a'r arbenigedd a ddatblygwyd wrth lunio’r wefan hon a chyflawni prosiectau eraill yn y gorffennol yn ein galluogi i gynnig amrywiaeth helaeth o wasanaethau i sefydliadau, mudiadau a chwmnïau masnachol, gan gynnwys:

Proffiliau iaith

Gallwn baratoi proffiliau manwl o sefyllfa’r Gymraeg a demograffeg cyffredinol unrhyw ardal yng Nghymru, waeth pa mor fach neu pa mor fawr. Gan fod llawer o waith ymchwil eisoes wedi ei wneud, gallwn gynnig telerau hynod gystadleuol.

Sgyrsiau a chyflwyniadau

Cyflwyniadau ar sefyllfa'r Gymraeg mewn gwahanol ardaloedd ac amrywiol bynciau ieithyddol eraill.

Cynghori ar gynllunio ieithyddol

Ar sail ein gwybodaeth a’n hymchwil, gallwn gynnig cyngor ar y math o fesurau a allai fod mwyaf effeithiol wrth hyrwyddo’r Gymraeg mewn unrhyw ardal benodol.

Asesiadau o effaith ieithyddol

Gallwn baratoi asesiadau trwyadl o effeithiau unrhyw ddatblygiad ar y Gymraeg. Rydym wedi ymrwymo i asesiadau gwrthrychol a deallus ac nid rhai sy’n seiliedig ar restrau ticio blychau fel sy’n digwydd yn rhy aml ar hyn o bryd.

Adnoddau addysgol

Gallwn addasu deunyddiau o'r wefan ar gyfer adnoddau addysgol fel bo'r angen.

Cydweithio ar ymchwil pellach

Dim ond dechrau’r gwaith o fapio’r Gymraeg y mae’r wefan hon ar hyn o bryd, ac rydym yn gwahodd eraill i gydweithio â ni i greu ffynhonnell a fydd yn datblygu’n fwy cynhwysfawr o hyd.

Rhai sefydliadau a wasanaethwyd

  • Mentrau Iaith Cymru
  • Dysgu Cymraeg y Gogledd-Orllewin, Prifysgol Bangor
  • Dyfodol
  • Cwmni Bro Antur Aelhaearn